Warunki ogólne

1. ZASADY OGÓLNE/ ZASTOSOWANIE

1.1 Niniejsze warunki ogólne dotyczą wszystkich ofert i zamówień firmy Ecoform Europe, a także każdej, zawartej na odległość, umowy między firmą Ecoform Europe i klientem.

1.2 Firma Ecoform Europe zastrzega sobie prawo do zmian warunków dostaw i/ lub warunków płatniczych po upływie ustalonego terminu.

1.3 Tekst niniejszych warunków ogólnych zostanie udostępniony klientowi przed zawarciem umowy na odległość . Jeśli nie jest to możliwe przed zawarciem umowy na odległość, klient zostanie poinformowany o tym, że warunki ogólne firmy Ecoform Europe są dostępne do wglądu w firmie Ecoform Europe oraz, że na wniosek klienta, warunki ogólne zostaną możliwie jak najszybciej i bezpłatnie przesłane klientowi.

1.4 Jeżeli umowa zawierana na odległość zostanie zawarta w drodze elektronicznej, w odstępstwie od poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych warunków ogólnych, zostanie udostępniony klientowi drogą elektroniczną w taki sposób, że klient jest w stanie z łatwością przechowywać go na nośniku trwałym. Jeśli nie jest to możliwe przed zawarciem umowy na odległość, oznacza to, że zostanie wskazane miejsce, w którym klient może podjąć oraz zapoznać się z warunkami ogólnymi drogą elektroniczną oraz, że na życzenie klienta, warunki ogólne zostaną przesłane bezpłatnie w formie elektronicznej lub w inny sposób .

1.5 W przypadku gdy, oprócz warunków ogólnych mają zastosowanie szczegółowe warunki dotyczące produktów lub usług, znajduje zastosowanie art.1.3 i art.1.4, ponadto klient może zawsze, w przypadku sprzeczności z warunkami ogólnymi, powoływać się na zastosowanie najbardziej korzystnego dla niego przepisu.

1.6 Akceptacja oferty lub złożenie zamówienia przez klienta oznacza, że klient ​​akceptuje zastosowanie niniejszych warunków.

1.7 Odstępstwa od postanowień niniejszych warunków ogólnych są możliwe, po wyraźnym, pisemnym uzgodnieniu oraz wyłącznie w przypadku gdy pozostałe przepisy zawarte w ogólnych warunkach, pozostają obowiązujące.

2. OFERTA

2.1 Jeżeli trwanie oferty jest ograniczone czasowo lub musi spełniać ustalone warunki, zostanie to wyraźnie wymienione w ofercie.

2.2 Oferta zawiera kompletny i dokładny opis produktów i/ lub usług. Opis ten, jest na tyle szczegółowy aby umożliwić klientowi właściwą ocenę oferty. Jeśli firma Ecoform Europe wykorzystuje zdjęcia przedstawiające produkty i / lub usługi, są one zgodne z rzeczywistością. Oczywiste błędy i pomyłki w ofercie nie są wiążące dla firmy Ecoform Europe.

2.3 Każda oferta zawiera niezbędne dla klienta informacje, określające prawa i obowiązki związane z akcentacją oferty. Dotyczy to w szczególności:

 • ceny wraz z podatkami;
 • ewentualnych kosztów dostawy;
 • sposobu, w jaki zostanie osiągnięte porozumienie i do tego wymagane działania;
 • zastosowania (lub nie) prawa do odstąpienia od umowy;
 • sposobu płatności, dostawy lub realizacji umowy;
 • terminu przyjęcia oferty lub terminu utrzymania ceny;
 • kosztów taryf komunikacji na odległość, jeżeli koszty korzystania z technologii komunikacji na odległość są obliczane na podstawie innej niż stawka podstawowa;
 • sposobu w jaki klient może zapoznać się ze zarchiwowanym tekstem zawartej umowy, po zawarciu umowy;
 • sposobu w jaki klient, przed zawarciem przez niego umowy, może uzyskać informacje o przez niego niepożądanym i błędnym postepowaniu, jak również sposobu w jaki można mu zapobiec lub skorygować;
 • języków, w których może zostać zawarta umowa (oprócz holenderskiego);
 • zasad postępowania obowiązujących firmę Ecoform Europe oraz sposób w jaki klient, używając drogi elektronicznej, może się z nimi zapoznać;
 • minimalnego czasu trwania umowy na odległość, w przypadku umowy o ciągłym lub okresowym dostarczaniu produktów lub usług.

3. OFERTY

3.1 Oferty mają charakter niewiążący, chyba że zaznaczono w ofercie inaczej.

3.2 W przypadku zgody klienta na ofertę o charakterze niewiążącym, firma Ecoform Europe zastrzega sobie prawo do odstępstw od lub do odwołania oferty, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania niniejszej akceptacji.

3.3 Umowy ustne stajom się obowiązujące dla firmy Ecoform Europe wyłącznie po ich wyraźnym i pisemnym potwierdzeniu.

4. UMOWA

4.1 Umowa pomiędzy firmą Ecoform Europe a klientem, zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty przez klienta oraz spełnienia związanych z tym, ustalonych warunków.

4.2 Firma Ecoform Europe zastrzega sobie prawo do, bez podania przyczyny, nieprzyjęcia zamówienia lub zlecenia, lub do ich warunkowej akceptacji pod warunkiem, że wysyłka zostanie dokonana po otrzymaniu przedpłaty.

4.3 Jeżeli klient zaakceptował ofertę w drodze elektronicznej, firma Ecoform Europe potwierdzi niezwłocznie, w drodze elektronicznej, otrzymanie akceptacji oferty. Do czasu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, klient może odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

4.4 Jeżeli umowa powstaje w drodze elektronicznej, firma Ecoform Europe stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznej transmisji danych oraz zapewnienia bezpieczeństwa środowiska internetowego. Jeśli klient zamierza dokonywać płatności elektronicznie, firma Ecoform Europe podejmie odpowiednie środki ostrożności.

4.5 Firma Ecoform Europe – pod warunkiem działania zgodnego z prawem – może uzyskać informacje o możliwościach płatniczych klienta, jak również o wszystkich faktach i czynnikach istotnych i związanych z odpowiedzialnym zawieraniem umowy na odległość. Jeśli firma Ecoform Europe, w ramach niniejszego badania konkluduje, iż odmowa zawarcia umowy jest uzasadniona, firma Ecoform Europe ma prawo do umotywowanej odmowy przyjęcia zamówienia lub do wykonania jego realizacji w ramach warunków szczególnych.

4.6 Firma Ecoform Europe prześle klientowi, w formie pisemnej lub w sposób umożliwiający przechowywanie na trwałym nośniku, następujące informacje o produkcie lub usłudze:

 • adres firmy Ecoform Europe, pod którym klienci mogą składać skargi osobiście;
 • warunki, na których oraz sposób w jaki, klient może korzystać z prawa do odstąpienia od umowy, oraz wyraźne oświadczenie w sprawie wykluczenia prawa odstąpienia od umowy;
 • informacje o serwisie po sprzedaży i o gwarancjach;
 • dane wymienione w art 2.3 niniejszych warunków, chyba, że zostały dostarczone klientowi przez firmę Ecoform Europe jeszcze przed realizacją umowy;
 • wymogi dotyczące rozwiązania umowy, w przypadku gdy umowa ma trwać dłużej niż jeden rok lub zawierana jest na okres nieokreślony.

4.7 Jeśli firma Ecoform Europe zobowiązuje się do realizacji następujących po sobie dostaw produktów i usług, ustanowenie art. 4.6 dotyczy wyłącznie pierwszej dostawy.

4.1A PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW

4.1a.1 Po otrzymaniu zamówionego artykułu, klient ma prawo do rozwiązania umowy z firmą Ecoform Europe i do zwrotu przesyłki w terminie siedmiu (7) dni od daty otrzymania niniejszego artykułu.

4.1a.2 W trakcie trwania powyższego terminu, klient zobowiązany jest do wykazania ostrożności w stosunku do produktu i do opakowania. Klient rozpakuje produkt wyłącznie w celu niezbędnej oceny użyteczności produktu i oceny zamiaru zatrzymania zamówienia.

4.1a.3 Jeśli klient zamierza skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient dla uzyskania instrukcji dotyczących wysyłki musi skontaktować się z firmą Ecoform Europe.

4.1B KOSZTY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

4.1b.1 Klient korzystający ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, ponosi koszty nie przekraczające kosztów zwrotu towarów.

4.1b.2 Jeśli klient dokonał zapłaty rachunku za zamówienie, kwota ta zostanie zwrócona klientowi przez firmę Ecoform Europe, jak najszybciej i przed upływem 30 (trzydzieści) dni po otrzymaniu zwrotu produktu.

4.1C WYKLUCZENIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PÓŹNIEJ

4.1c.1 Jeśli klient nie posiada prawa do odstąpienia od umowy, firma Ecoform Europe może to wykluczyć, jedynie gdy zostało to jasno określone przez firmę Ecoform Europe w ofercie, przed zawarciem umowy.

4.1c.2 Wykluczenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do produktów:

 • wykonanych przez firmę Ecoform Europe zgodnie ze specyfikacją klienta;
 • mających wyraźnie osobisty charakter;
 • niepodlegających zwrotom ze względu na ich charakter,
 • mogących szybko ulec zniszczeniu lub starzeniu;
 • o cenie zależnej od wahań na rynku finansowym, na które firma Ecoform Europe nie ma wpływu;
 • pojedynczych egzemplarzy gazet i czasopism;
 • nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, których opieczętowanie zostało naruszone przez klienta.

4.1c.3 Wykluczenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do usług:

 • dotyczących zakwaterowania, transportu, gastronomii lub wypoczynku wykonanych w określonym dniu lub w określonym czasie;
 • dostawy, która rozpoczęła się, za wyraźną zgodą klienta, przed upływem terminu do namysłu;
 • dotyczących zakładania się i loterii.

5. CENY

5.1 Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są podane w euro i zawierają podatek VAT (BTW) oraz nie zawierają kosztów wysyłki, o ile nie zaznaczono inaczej, lub uzgodniono w formie pisemnej. Dla zamówień na terenie Holandii zostanie pobierany udział w kosztach obsługi i wysyłki na zamówienie, chyba że podano inaczej lub uzgodniono w formie pisemnej. Przesyłki za pobraniem będą realizowane wyłącznie po wykonaniu przedpłaty na przesyłkę na pobranie i opłat pocztowych.

5.2 Firma Ecoform Europe zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Ceny obowiązujące w czasie powstawania zlecenia pozostają wiążące. Ceny nie zostają podniesione w trakcie trwania oferty, chyba że jest to związane ze zmianami prawa lub z podwyżkami cen dokonanymi przez producenta.

5.3 Wszystkich ceny podane na stronie internetowej mogą zawierać błędy druku. Firma Ecoform Europe nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z błędów w druku. Jeżeli błędy w cenie i / lub tekście wystąpią w trakcie składania zamówienia, firma Ecoform Europe ma prawo do niedostarczenia produktu. Klient zostanie poinformowany o błędach w cenie jak najszybciej, za pomocą potwierdzenia zamówienia przesłanego na adres e-mail. Następnie, klient może zdecydować o zgodzie na dostawę zamówionych produktów w terminie dziesięciu (10) dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia.

6. PŁATNOŚĆ

6.1 Płatność należy uregulować w sposób określony w trakcie wykonywania zamówienia, w terminie siedmiu (7) dni od daty zamówienia. W przypadku opłaty bankowej, datą płatności jest data otrzymania przelewu na rachunku bankowym firmy Ecoform Europe. Jeśli płatność dokonywana jest po ponagleniu klienta przez firmę Ecoform Europe, klient ponosi koszty administracyjne wysokości 20 (euro). Jeśli firma Ecoform Europe zleca pobranie przynależnej jej zapłaty osobom trzecim, klient pokrywa również odsetek spowodowany opóźnieniem zapłaty oraz wszelkie inne koszty poboru. Jeśli klient nie dotrzyma zobowiązania płatności, firma Ecoform Europe jest uprawniona do zawieszenia, lub rozwiązania niniejszej umowy wraz ze związanymi z nią uzgodnieniami.

6.2 Jeżeli zostanie uzgodniony obowiązek dokonania przedpłaty, klient ma żadnych praw dotyczących realizacji zlecenia lub usług (i), przed wykonaniem zapłaty zaliczki.

6.3 Klient ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia firmie EcoForum wszelkich niedokładności w przekazanych danych dotyczących płatności.

6.4 W przypadku opieszałości płatniczych klienta, firma Ecoform Europe ma, z zastrzeżeniem ograniczeń ustawowych, prawo do, obciążenia klienta rozsądnymi kosztami po uprzednim powiadomieniu.

6.5 Ecoform Europe zwraca szczególną uwagę na walkę z fałszerstwami kart kredytowych i innego rodzaju oszustwami. Niestety, może opóźnić to wykonanie zamówienia. Firma Ecoform Europe zawsze oferuje formę płatności, dzięki której zamówienie może zostać szybko zrealizowane. Metoda kontroli zamówień i płatności przez firmę Ecoform Europe nie zostaje ujawniona.

7. ZDJĘCIA I SPECYFIKACJE

Wszystkie obrazy; fotografie, rysunki, itd. oraz specyfikacje (techniczne); m.in. dane dotyczące wagi, wymiarów, kolorów, itp. na stronie internetowej firmy Ecoform Europe są przybliżeniem, są orientacyjne i nie mogą prowadzić do roszczeń o odszkodowanie lub do rozwiązania umowy.

8. ZGODNOŚĆ I GWARANCJA

8.1 Firma Ecoform Europe gwarantuje, że dostarczone przez nią produkty spełniają warunki umowy i specyfikacji określone w ofercie oraz rozsądne wymagania niezawodności i / lub przydatności, a także, obowiązujące w dniu zawarcia umowy, przepisy prawne i / lub regulacje rządowe, przez co jest odpowiedzialna za oraz gwarantuje jakość produktu dostarczonego klientowi.

8.2 Firma Ecoform Europe ustala okres trwania gwarancji na 1 rok. Niniejsza gwarancja nie znajduje zastosowania, w przypadkach gdy wada jest wynikiem niedbalstwa, umyślnego uszkodzenia lub nieuwagi w użyciu.

8.3 Gwarancja artykułu przestaje obowiązywać, w przypadku gdy inne niż wskazane przez producenta, służby serwisu / usług remontowych, przeprowadziły naprawy lub inne prace remontowe danego artykułu.

8.4 Jeżeli klient zamierza złożyć reklamację gwarancyjną, powinien skontaktować się z firmą Ecoform Europe. Firma Ecoform Europe lub producent / importer dokona naprawy lub wymiany produktu.

9. SIŁA WYŻSZA

9.1 Firma Ecoform Europe nie ponosi odpowiedzialności za jej zobowiązania, które nie mogą zostać spełnione z powodu siły wyższej..

9.2 Pojęcie ‘siła wyższa’ oznacza każdą, dziwną przyczynę, oraz wszelkie okoliczności, za które firma Ecororm nie można ponosić odpowiedzialności w uzasadniony sposób; ryzyko opóźnienia lub uszkodzenia przez naszych dostawców, trudności komunikacyjne, strajki, działania rządu, opóźnienia w dostawie w wyniku niedbałości dostawców i / lub producentów Ecoform Europe. Choroby pracowników jak i osób asystujących, wady narzędzi lub środków transportu, są również uznawane za siłę wyższą.

9.3 Firma Ecoform Europe zachowuje, w przypadku działania siły wyższej, prawo do zawieszenia swoich obowiązków i jest tym samym uprawniona do rozwiązania umowy w całości lub częściowo, lub do podjęcia działań prowadzących do zmiany treści umowy w stopniu pozwalającym na kontynuację jej realizacji. Firma Ecoform Europe nie zostaje, w żadnym wypadku, zobowiązana do zapłaty jakiejkolwiek formy kary lub odszkodowania.

10. DOSTAWA I REALIZACJA

10.1 Dostawa produktu w zależności od dostępności.

10.2 Miejscem dostawy jest adres podany przez klienta. Jeśli adres klienta zostanie przekazany firmie EcoFrom w formie pisemnej, firma Ecoform Europe ma prawo do przesyłki wszelkich zamówień na ten adres, aż do chwili przekazania firmie Ecoform Europe nowego adresu przez klienta.

10.3 Przy realizacji zamówienia (ń) klienta Firma Ecoform Europe upoważniona jest do korzystania z usług stron trzecich.

10.4 Dostawa odbędzie się, z zastrzeżeniem tego co podano w art. 4 niniejszych warunków ogólnych, niezwłocznie i w terminie maksymalnie trzydziestu (30) dni od otrzymania zapłaty, chyba że został uzgodniony dłuższy termin dostawy.

10.5 W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, klient otrzyma od firmy Ecoform Europe, w terminie maksymalnie 30 (trzydziestu) dni od złożenia zamówienia, wiadomość zawierającą właściwą datę dostarczenia zamówienia. Opóźnienie w dostawie nie uprawnia klienta do żądania odszkodowania lub do anulowania zamówienia, czy też do rozwiązania umowy, chyba że zwłoka w dostawie jest tak istotna, że dotrzymanie umowy nie może być od klienta wymagane.

10.6 W przypadku gdy zamówienie nie może zostać w pełni, lub może zostać zrealizowane tyko częściowo, klient zostanie o tym poinformowany w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia zamówienia. Klient ma w tym przypadku prawo do odwołania lub do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów. Klient nie może rościć sobie praw do odszkodowania.

10.7 Wszelkie, wymienione na stronie internetowej, terminy są orientacyjne. W związku z tym nie są one prawnie wiążące.

10.8 Prawo własności do dostarczonych produktów zostaje przekazane klientowi w chwili spełnienia przez klienta wszelkich zobowiązań w stosunku do firmy Ecoform Europe, wynikających z tytułu tej umowy. Ryzyko w odniesieniu do produktów, zostaje przekazane na klienta, już w momencie dostawy zamówionych produktów do klienta.

10.9 Klient mający zamiar, zgodnie z art 10.6, rozwiązania umowy, zobowiązany jest do skontaktowania się z firmą Ecoform Europe.

10.10 W przypadku rozwiązania umowy, zgodnie z art.10.6 firma Ecoform Europe zobowiązuje się do zwrotu klientowi zapłaconej przez klienta kwoty, jak najszybciej, przed upływem 30 (trzydzieści) dni od dnia rozwiązania umowy.

11. ZWROT ZAMÓWIENIA

11.1 Klient zobowiązany jest do zwrotu zamówionych produktów, łącznie ze wszystkimi akcesoriami, w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami przekazanymi przez firmę Ecoform Europe.

11.2 W wyżej wymienionym przypadku, klient ponosi koszty i ryzyko związane z przesyłką.

11.3 Firma Ecoform Europe zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwracanych artykułów, takich jak niestandardowe elementy, artykuły przecenione i oferty, lub do zwrotu jedynie części wpłaconej kwoty, w przypadku podejrzenia o użycie lub uszkodzenie artykułów przez klienta(inny niż pracownik firmy Ecoform Europe lub dostawca wyrobu).

11.4 W przypadku gdy klient ponosi ryzyko za uszkodzenie artykułu do zwrotu, który w opinii firmy Ecoform Europe został uszkodzony przez działania lub zaniedbania klienta, firma Ecoform Europe niezwłocznie informuje o tym klienta w formie pisemnej (listownie lub e-mail). Firma Ecoform Europe ma prawo do obniżenia kwoty przysługującej klientowi za zwrócony artykuł w następstwie zmniejszenia wartości produktu w wyniku poniesionej szkody.

12. SKARGI

12.1. Wszelkie reklamacje związane z dostawą, jakością, stanem wyrobu oraz wszystkie inne skargi zostają poważnie rozpatrzone przez firmę Ecoform Europe .

12.2 Klient zobowiązany jest do przedłożenia firmie Ecoform Europe, w pełni i jasno opisanych skarg dotyczących realizacji umowy, niezwłocznie po ich skonstatowaniu.

12.3 Klient zobowiązany jest do złożenia swojej skargi firmie Ecoform Europe w formie pisemnej (listownie lub e-mail).

12.4 Skargi złożone w firmie Ecoform Europe zostaną rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. W przypadku gdy rozpatrzenie skargi zajmie przewidywalnie dłuższy okres, firma Ecoform Europe prześle klientowi, w terminie czternastu (14) dni, odpowiedź zawierającą potwierdzenie otrzymania skargi oraz indykatywną datę oczekiwanej, szczegółowej odpowiedzi.

13. PRYWATNOŚĆ

13.1 Dane klienta składającego zamówienie w Ecoform Europe, zostaną włączone do administracji klientów firmy Ecoform Europe. Firma Ecoform Europe przestrzega ustawy o ochronie danych osobowych (Wet Persoonsregistraties) i nie ujawnia informacji osobom trzecim.

13.2 Firma Ecoform Europe szanuje prywatność użytkowników swojej strony internetowej oraz zapewnia dyskrecję w postepowaniu z wszystkimi danymi osobowymi.

13.3 Ecoform Europe może używać listy mailingowe. Każdy mailing zawiera instrukcje o procedurze usunięcia klientów z niniejszej listy.

13.4 Dane osobowe, wprowadzone przez klienta, zostaną zanotowane w pliku. Informacje te zostaną wykorzystane do realizacji zamówienia klienta. Informacje te nie zostaną przekazywane osobom trzecim.

13.5 Dane klienta zostają, za zgodą klienta, umieszczone w głównym zbiorze danych firmy Ecoform Europe. Dane te zostaną wykorzystywane do bieżącej informacji klienta w odniesieniu do towarów i usług firmy Ecoform Europe. Przetwarzanie danych klienta będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
13.6 Klient może uzyskać pożądany dostęp do danych zawartych w plikach firmy Ecoform Europe. Klient ma prawo wymagać przeprowadzania modyfikacji danych jeśli informacje w nich zawarte nie są poprawne.

14. KOMUNIKACJA

Firma Ecoform Europe oświadcza, że w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieporozumienia, uszkodzenia, opóźnienia lub niejasne przekazywanie zamówień i informacji, wynikających z korzystania z Internetu oraz innych środków komunikacji pomiędzy klientem a firmą Ecoform Europe, lub pomiędzy firmą Ecoform Europe i osobami trzecimi, a dotyczących relacji pomiędzy klientem a firmą Ecoform Europe Europe.

15. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

15.1 Klient zobowiązany jest do całkowitego i bezwarunkowego przestrzegania wszelkich praw własności intelektualnej i przemysłowej dotyczących firmy Ecoform Europe.

15.2 Firma Ecoform Europe Europe nie gwarantuje, że dostarczony klientowi towar nie narusza jakichkolwiek praw własności intelektualnej i / lub przemysłowej osób trzecich. Firma Ecoform Europe Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku roszczeń przez osobę trzecią na podstawie twierdzenia, że ​​firma Ecoform Europe Europe naruszyła jakiekolwiek prawa osób trzecich, poprzez dostarczanie niniejszego towaru .

16. ZMIANA WARUNKÓW OGÓLNYCH

Zmiany tych warunków obowiązują wyłącznie po ich opublikowaniu zgodnym z przynależnymi procedurami, z zastrzeżeniem, że najkorzystniejsza zmiana (dla klienta), ze zmian wprowadzonych w trakcie trwania oferty będzie miała pierwszeństwo w zastosowaniu.

17. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

17.1 Wszelkie prawa, obowiązki, oferty, zlecenia i umowy, do których niniejsze warunki ogólne są stosowane, podlegają tylko i wyłącznie prawu holenderskiemu.

17.2 Sprawy sporne, wynikające z odstępstw od umowy między Ecoform Europe Europe i klientem, które nie mogą zostać rozwiązane w drodze wzajemnego porozumienia, zostają przekazane uprawnionemu sędziemu w okręgu Amsterdam, chyba że firma Ecoform Europe Europe zdecyduje o oddaniu sprawy uprawnionemu sędziemu w miejscu zamieszkania klientów. Wyjątkiem są sprawy sporne podlegające jurysdykcji sędziego sądu najniższej instancji.

18. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma Ecoform Europe Europe nie ponosi, w żadnym wypadku i w jakiekolwiek formie, odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe w wyniku korzystania z jakichkolwiek produktów sprzedawanych przez firmę Ecoform Europe Europe. Firma Ecoform Europe Europe nie ponosi nigdy odpowiedzialności za obrażenia lub urazy wynikające z korzystania z produktów dostarczanych przez firmę Ecoform Europe Europe, niezależnie od tego, w jaki sposób szkoda powstała. Przykładem są, ale nie są do nich ograniczone, wadliwie funkcjonowanie wyrobu, niepoprawna instrukcja użycia lub np. niewłaściwe użycie wyrobu. Firma Ecoform Europe Europe nigdy nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dostawie.